ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE RUIMTEN EN LOKALEN
VAN THOR CENTRAL


1. AARD VAN DE MANIFESTATIE

De cvba M@G (Meet@Genk), exploitatiemaatschappij van Thor Central, met zetel te Genk, Jaarbeurslaan 6, hierna ook genoemd cvba, stelt haar ruimten en lokalen onder de hierna bepaalde en in afzonderlijke overeenkomsten bepaalde voorwaarden ter beschikking om manifestaties zoals tentoonstellingen, beurzen, congressen, vergaderingen, seminaries, recepties, banketten, sportieve en culturele activiteiten en dergelijke meer te laten plaatsvinden.

De vennootschap behoudt zich echter het recht voor, alleen te oordelen over de geschiktheid van de manifestaties, en dit zowel met het oog op de vrijwaring van de ruimten, als uit zorg om haar goede naam en de verwezenlijking van haar doelstellingen. Aldus kan zij elke aanvraag weigeren, zonder het motief van haar beslissing te moeten bekend maken. De ruimten worden ter beschikking gesteld in zoverre de manifestatie overeenstemt met de opgegeven aard en programma.


2. DE OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

De aanvragen tot terbeschikkingstelling van ruimten en lokalen moeten schriftelijk gericht worden aan de directie van de cvba M@G.

Een manifestatie kan slechts doorgang vinden, mits geldige ondertekening van een offerte of een  overeenkomst van terbeschikkingstelling, waarin titel en aard, tijdstip en duur, een nauwkeurig programma, het bedrag van de inkom, de vergoeding en de ruimte van de manifestatie duidelijk worden vermeld.

Voor feitelijke verenigingen is de ondertekening door twee personen vereist, die buiten het adres van de vereniging ook hun eigen adres opgeven en die buiten de verantwoordelijkheid voor de vereniging ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen die uit de overeenkomst van terbeschikkingstelling voortvloeien.  De cvba M@G is slechts verbonden indien de offerte of de overeenkomst ondertekend is door een hiertoe rechtsgeldige vertegenwoordiger van de cvba M@G.


3. DE VERGOEDING EN DE BETALING

3.1. In principe wordt, buiten de bijkomende kosten, alleen een vaste vergoeding per bezettingsdag bedongen aan de hand van een tarief, dat vóór de aanvang van elk werkingsjaar kan aangepast worden. Wanneer voldoende garanties voorhanden zijn, kan de cvba in het risico van een manifestatie deelnemen door een pro rata prijsbepaling, bv. een aandeel in de inkomgelden. In dat geval worden bijkomende kosten voor de vennootschap voorafgenomen op de voorhanden zijnde gelden of gerecupereerd op de gebruiker(s) en/of de waarborgsom.

3.2. De betaling van de vergoeding gebeurt uiterlijk op de vervaldag van de factuur. Cvba M@G behoudt zich het recht voor om een voorschot van tenminste 30% bij de ondertekening te vragen, evenals betaling van het saldo tenminste 10 dagen vóór de bezetting van de lokalen.

Indien de integrale betaling niet gebeurd is op de afgesproken datum, is de cvba gemachtigd de overeenkomst als nietig te beschouwen en de gebruiker elk verder initiatief te ontzeggen.


4. HERINNERINGSKOSTEN EN NALATIGHEIDSINTERESTEN

4.1. Voor het versturen van een 2de betalingsherinnering kan M@G cvba een administratieve herinneringskost van 15,00€ aanrekenen. Een 2° herinnering kan worden verstuurd 30 dagen na de vervaldatum van de factuur.

4.2. Bij het versturen van een ingebrekestelling worden nalatigheidsinteresten van 8% op het totale factuurbedrag aangerekend. Een ingebrekestelling kan worden verstuurd 45 dagen na vervaldatum van de factuur.

 

5. WAARBORG

Buiten de voorafbetaling van de vergoeding, houdt de cvba zich het recht voor een waarborgsom te eisen.  Wanneer dit het geval is, maakt de waarborgsom een substantieel deel uit van de overeenkomst en blijft deze in het bezit van de cvba tot alle verschuldigde sommen vereffend zijn.  De cvba kan voorafnemingen op de gedeponeerde sommen verrichten.  In dat geval zal de gebruiker aanstonds de voorafgenomen sommen aanzuiveren.

 

6. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Buiten de beschikking over ordentelijke lokalen op het tijdstip en voor de duur zoals in het contract bepaald, heeft de gebruiker recht op:

6.1. Reiniging van de lokalen éénmaal vóór de ingebruikname, en van de wandelgangen dagelijks tijdens de manifestatie (niet na).

6.2. Een deugdelijke toegang tot de lokalen op de dagen en uren vermeld in de overeenkomst van terbeschikkingstelling, zowel voor zijn gasten en zijn personeel als voor levering van materialen voor zover binnen redelijke afmetingen en gewichten en aangepaste transportmethodes gebleven wordt.

6.3. Een normaal gebruik van de technische infrastructuur van de gebouwen, voor zover dit op passende wijze gebeurt.

6.4. Discretie en geheimhouding van alle inlichtingen, privaat of commercieel, die het personeel of de directie van de cvba gewild of ongewild zouden vernemen tijdens of naar aanleiding van een manifestatie.

6.5. De cvba verzekert zich tegen de gevolgen van burgerlijke verantwoordelijkheid voor haar daden en die van haar personeel.

6.6. Het gebruik van de benaming “Thor Central”, voor zover dit gebeurt bij wijze van eenvoudige plaatsaanduiding. In elk geval dient duidelijk vermeld op elk formulier of publicitair document dat de gebruiker fungeert als organisator van de manifestatie.

 

7. PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

Buiten de betaling van de vergoeding(en) en het deponeren van een eventuele waarborg, verplicht de gebruiker zich ertoe:

 

7.1. Een gepaste bewaking te verzekeren voor de duur van de terbeschikkingstelling van de lokalen en ruimten en alle installaties en materiaal dat te zijner beschikking valt of dat door zijn gasten en/of personeel werd aangebracht.Waardevermindering door brand, diefstal, verlies of schade van en aan de vernoemde goederen kan de gebruiker niet verhalen op de cvba.  Behoudens de officiële of door de directie aanvaarde bewakers is niemand gemachtigd in de lokalen te verblijven na het sluiten van de deuren.

7.2. De verzekering af te sluiten zoals vermeld in art. 8.

7.3. De nodige toelatingen/vergunningen te bekomen tot het organiseren van zijn manifestatie(s), en in te staan voor de handhaving van de orde, de goede zeden, en voor de naleving van politie- en algemene verordeningen (o.m. sluitingsuur, leeftijdsgrens), veiligheidsvoorschriften, richtlijnen van de brandweer en hulpdiensten.

7.4. Alle lasten te betalen die hem naar aanleiding van zijn manifestatie(s) toevallen, zoals registraties, auteursrechten, accijnzen, taksen en verplichte keuringen.Wanneer, om welke reden ook, de cvba zou verplicht worden tot enige betaling hieromtrent, zal zij deze sommen zonder enige formaliteit kunnen verhalen op de gebruiker.

7.5. Zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de cvba geen gebruiksrechten over te dragen of ervan afstand te doen, behoudens de gedeeltelijke onder-terbeschikkingstelling aan exposanten binnen het kader van een beurs/

7.6. Alle externe leveranciers (catering / techniek / meubilair / …) dienen vooraf aan de cvba bekend gemaakt te worden. Dit d.m.v. van het formulier “Externe leveranciers”. Alle gevraagde gegevens dienen ingevuld te zijn, zo niet kan de toegang steeds geweigerd worden. Voorschriften m.b.t. de veiligheid van het personeel en de toegang tot het gebouw Thor Central worden gedetailleerd beschreven in bijlage 1 van deze overeenkomst.

7.7. Alle bijkomende kosten te betalen voor verbruik van energie en water, aan de gebruiker aangerekend aan de gangbare tarieven van dat ogenblik. Het opnemen van de stand der tellers gebeurt door de diensten van de cvba.

7.8. Alle kosten te betalen voortvloeiend uit maatregelen die de cvba zelf zou nemen indien de veiligheids- en bewakingsactiviteiten van de gebruiker onvolledig of niet nauwkeurig genoeg mochten bevonden worden.

 7.9. Alle, hetzij door de gebruiker zelf, hetzij door zijn gasten, hetzij in opdracht van de gebruiker en/of zijn gasten, ingebrachte materialen te verwijderen vóór het verstrijken van de overeengekomen duur van de terbeschikkingstelling.

7.10    Alle afval op te ruimen en zelf mee te nemen. Indien er afval achterblijft, worden zowel handling- als verwerkingskosten doorgerekend.

 

8. VERZEKERINGEN

De gebruikers van de lokalen en ruimten van Thor Central, zien af van alle verhaal dat zij eventueel gerechtigd zouden zijn uit te oefenen tegen de eigenaar van Thor Central en tegen de cvba M@G voor alle schade welke niet gedekt zou zijn door de hierna vermelde verzekeringen.

Volgende risico’s zijn conform polisvoorwaarden gewaarborgd:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid

Naargelang de aard van de manifestatie zal de cvba de kosten voor deze verzekeringen aanrekenen aan de organisatoren, de exposanten en/of de gebruikers.

Voor manifestaties welke met ongewone risico’s gepaard gaan gelden bijzondere regelingen die opgenomen worden in de betreffende overeenkomsten.

Bij de aangifte van ieder gewaarborgd ongeval dienen de tijdelijke gebruikers en de exposanten het bestaan van deze verzekeringscontracten mede te delen aan de directie van de cvba M@G.

 • Brandverzekering

Voor het geval er gebruik wordt gemaakt van ontvlambare producten of toestellen, die mogelijks brandgevaar kunnen opleveren, zijn de tijdelijke gebruikers en de exposanten verplicht zich te richten naar artikel 11.12. van deze algemene voorwaarden.

Onverminderd de verdere bepalingen dient de gebruiker alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.

 

9. STAAT VAN DE LOKALEN EN RUIMTEN

De lokalen en ruimten worden verondersteld in goede staat te zijn ter beschikking gesteld voor zover de gebruiker geen aanmerking maakt vóór de eerste ingebruikneming van de lokalen en ruimten.  In geval van aanmerking zal een staat van bevinding worden opgemaakt.  Alle schade, buiten deze die in de staat van bevinding voorkomt, zal de vennootschap laten herstellen op kosten van de gebruiker.


10. DEKORATIE VAN DE LOKALEN

Slechts een schriftelijke toelating van de vennootschap kan een bijkomende decoratie van de lokalen mogelijk maken.  In geen geval mogen de materialen het brandrisico vergroten, belemmeringen van om het even welke aard creëren, beschadigingen veroorzaken door nagelen, vastkleven, beschilderen etc.


11. BIJZONDERE BEPALINGEN

11.1.In het gebouw mogen er in totaal, en in elk der onderscheiden lokalen en ruimten afzonderlijk, niet meer personen aanwezig zijn dan wettelijk toegelaten.

Kelderverdieping (publiek toegankelijke gedeelte)                    275 personen
Gelijkvloers inclusief auditorium                                                    747 personen
Auditorium                                                                                        298 personen
(Zitplaatsen + rolstoelgebruikers) 
Eerste verdieping                                                                             568 personen
Tweede verdieping                                                                          488 personen
Totaal                                                                                                 2.376 personen

Deze aantallen mogen samen in het gebouw zijn, maar ze mogen niet samengebracht worden op 1 verdieping. De aantallen zoals hierboven vermeld zijn de maxima per verdieping.

Wanneer de aangestelde van de cvba vaststelt dat de vermelde aantallen worden overschreden, moet de activiteit opgeschort worden.

11.2. Voor manifestaties welke een naar het oordeel van de directie belangrijk aantal aanwezigen of bezoekers verwachten, dienen de instructies van de directie, o.m. met betrekking tot de te gebruiken ingangen en uitgangen van het gebouwencomplex, met betrekking tot de te gebruiken interne verbindingsdeuren en wandelgangen, met betrekking tot de te volgen looprichtingen, zowel om veiligheidsredenen als om praktische redenen, strikt opgevolgd.  Tegen deze instructies, noch tegen bijkomende onderrichtingen, welke door de directie in functie van de omstandigheden kunnen worden opgelegd, is geen verhaal mogelijk.

 

11.3. De gebruiker heeft slechts toegang tot de lokalen die in de overeenkomst van terbeschikkingstelling vermeld staan, met uiteraard de daarbij horende sanitaire ruimten.

11.4. Alle aan- en afvoer van tentoonstellingen of technische materialen dienen te geschieden via de daarvoor bestemde ingangen en enkel tijdens de dagen en uren overeengekomen in het contract van terbeschikkingstelling, dan wel mits voorafgaandelijke toestemming.  Zware materialen kunnen slechts gelost of geladen worden op de wijze en tijd waarvoor, met opgave van gewicht en omvang, wijze van lossen, enz. (minstens één week op voorhand), schriftelijke toelating wordt gevraagd en verleend door de cvba.

11.5. Het inrichten van zalen dient te gebeuren tijdens de normale openingsuren van de gebouwen, tenzij in de overeenkomst van terbeschikkingstelling anders wordt bepaald, dan wel mits toestemming.

11.6. De plaatsing, de bouw en de inrichting van de events mogen geen belemmeringen van om het even welke aard creëren Voor een hogere opbouw dan 2,50 meter is een schriftelijke toelating vereist. Wanneer de cvba dit nodig oordeelt, kan zij op kosten en risico van de gebruiker alle onaangepaste installaties afbreken of laten wegnemen.

11.7. De materialen voor bouw en inrichting van de events dienen te beantwoorden aan de geldende voorschriften inzake brandweer, veiligheid en arbeidsbescherming (o.m. A.R.A.B., A.R.E.I.).

11.8. Het gebruik van rookmachines is niet toegestaan. Uitzonderlijk kan hierop een afwijking worden toegestaan. Hiervoor dient min. 10 werkdagen vooraf een schriftelijke aanvraag en argumentatie te worden ingediend bij de cvba M@G.

11.9. Voor iedere activiteit dient vóór de indienststelling van de elektrische installatie van elke stand een onderzoek door een door de cvba M@G aangesteld erkend keuringsorganisme uitgevoerd.

11.10. Alle aansluitingen op de technische infrastructuur dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan de cvba. Alleen het technisch personeel van de cvba is bevoegd aansluitingen te verrichten. Alle aansluitingen en installaties dienen te voldoen aan de geldende voorschriften terzake.

11.11. De toegang tot de technische ruimten, liften, podia en kleedkamers is uitsluitend voorbehouden aan personen die er voor dienstredenen geroepen zijn.

11.12. Behoudens gevallen van overmacht is het gebruik van de installaties en apparatuur van de cvba verplicht. De inrichting, afstelling en bediening geschiedt uitsluitend door personeelsleden of aangestelde van de cvba.

 11.13. De gebruiker is verplicht, indien het event hiertoe aanleiding geeft, gedurende de volledige duur van het event een hulppost in te richten voor alle ongevallen en eventualiteiten, die zich kunnen voordoen tijdens het event.

 11.14. Indien na het contractueel overeengekomen einde van de terbeschikkingstelling nog goederen die niet tot het patrimonium van de cvba behoren in Thor Central, respectievelijk de bijhorende terreinen, aanwezig zij, worden deze voor rekening en risico van de betrokken gebruiker/eigenaar opgeslagen of verwijderd.

 11.15. Slechts op het ogenblik van het terug ter beschikking stellen van de lokalen en ruimten, vindt het feitelijk einde van het event plaats.  Indien blijkt dat hierbij de contractuele duur overschreden werd, zal de gebruiker de bijkomende dag(en) aan dezelfde voorwaarden bijbetalen.

 11.16. De gebruiker kan gebruik maken over de parkings op het Thor Park. Praktische afspraken hieromtrent worden in onderling overleg gemaakt. Evenwel mogen deze parkings in geen enkel geval gecommercialiseerd worden.

11.17. De zone voor de hoofdingang van Thor Central is een autovrije zone. De gebruiker dient
steeds toestemming te vragen indien hij in deze zone materialen wenst te plaatsen, of bepaalde activiteiten wenst uit te voeren.

11.18. Soundchecks dienen steeds vooraf te worden gemeld en kunnen enkel plaatsvinden in overleg met en na akkoord van de cvba.


12. OPZEG

De gebruiker, die na het afsluiten van de overeenkomst van terbeschikkingstelling en vóór het einde van de hierin overeengekomen duur, aan de overeenkomst een einde wil stellen, zal, ongeacht de oorzaak van de beëindigen, aan de cvba betalen:

 1. 20 % van de overeengekomen vergoeding indien de opzeg gedaan wordt tenminste 6 maanden vóór de aanvang van de periode van terbeschikkingstelling;
 2. 50 % van de overeengekomen vergoeding indien de opzeg gedaan wordt tenminste 3 maanden vóór de aanvang van de periode van terbeschikkingstelling;
 3. de totale overeengekomen vergoeding indien de opzeg gedaan wordt minder dan 3 maanden vóór de aanvang van de periode van terbeschikkingstelling.

Elke wijziging in de data van de periode van terbeschikkingstelling en in de gereserveerde lokalen, ruimten en oppervlakte kan slechts gebeuren mits schriftelijk akkoord vanwege de cvba.  Een eenzijdige wijziging wordt aanzien als opzegging van de overeenkomst.


13. EXCLUSIVITEITEN

13.1. PUBLICITEIT EN RECLAME

De cvba beschikt over een totale exclusiviteit betreffende alle publiciteit en affichage in de gebouwen van Thor Central.
Zij verbiedt dan ook alle reclame, behoudens toestemming.
Enkel de diensten van de cvba verzorgen het aanbrengen van aankondigingen en publiciteit in en om de gebouwen. 
Ten einde te waken over de algemene standing van Thor Central en over haar goede naam behoudt de cvba het recht voor publiciteit, die daaraan afbreuk zou doen, te weigeren, te doen wegnemen of stop te zetten;
De gebruiker wordt verzocht specimina van publiciteit aan de cvba te overhandigen en de cvba op de hoogte te stellen van zijn initiatieven en persconferenties ter zake.

13.2. RECHTSTREEKSE VERKOOP
De cvba en de gebruikers waken erover dat verkopen die niet met de wetgeving inzake handelspraktijken stroken, niet zullen plaatsvinden in de gebouwen of naar aanleiding van een event.

13.3. RADIO & TV: UITZENDINGEN EN OPNAMES
Alle onderhandelingen of afspraken met derden inzake deze activiteiten worden aan de cvba gemeld en zijn onderworpen aan haar goedkeuring.

13.4. HORECA & CATERING
De cvba of de door haar aangestelde concessiehouder beschikt over het alleenrecht voor de verkoop van alle dranken en spijzen in alle ruimten van Thor Central. Voor alle schikkingen in dit verband dienen de gebruikers zich dan ook uitsluitend te wenden tot de catering diensten van Thor Central. In functie van de aard van het event kunnen uitzonderingen worden toegestaan.

13.5. TECHNISCHE INSTALLATIES EN DIENSTEN

De cvba staat toe dat de gebruikers vrij zijn in de keuze van technische leveranciers (licht, geluid, beeld, meubilair…). De gebruiker dient in dit geval 20% commissie op de gehuurde materialen te betalen aan Thor Central. De gebruiker zal hiervoor de offerte en de factuur van zijn leverancier overmaken aan TC.
De gebruikers informeren steeds vooraf – tenminste voor aanvang van de opbouw – de namen van de leveranciers (cfr.7.6.). De cvba behoudt zich het recht voor een waarborg te vragen voor het plaatsen van technische & tentoonstellingsmaterialen.

13.6 REINIGING
De cvba staat niet toe dat schoonmaak- of afvalverwijderingsbedrijven en -diensten, andere dan de door haar aangestelde of aanvaarde, werkzaamheden verrichten in de ruimten van Thor Central.

13.7. CONCESSIEHOUDERS
Alle vermelde concessiehouders hangen rechtstreeks af van de cvba en dienen nooit enige toelating te bekomen van de gebruikers voor het uitoefenen van hun activiteiten.


14. OVERMACHT

Indien de cvba wegens een geval van overmacht de voorziene lokalen en/of ruimten op de voorziene dag en het voorziene uur, onmogelijk zou kunnen ter beschikking stellen van de gebruiker, blijft haar verantwoordelijkheid strikt beperkt tot het terugbetalen van de door de gebruiker vooraf gestorte sommen.


15. SANCTIES

 

Het plegen van een contractuele wanprestatie, waaronder het niet strikt naleven van de betalings- en waarborgbepalingen, het niet navolgen van de opgegeven aard van het event, het vervalsen van pro-rata-inkomsten, het niet of onvoldoende afsluiten van verzekeringen, het niet navolgen van de bepalingen inzake brandveiligheid en arbeidsbescherming, activiteiten uitvoeren dewelke de standing en goede naam van de cvba tenietdoet, etc. machtigt de vennootschap om zonder formaliteiten de overeenkomst als nietig te beschouwen, eventueel de toegang tot de lokalen te weigeren of de activiteit te doen opschorten, of zich zelfs te verzetten tegen het weghalen van om het even welk materiaal dat zich in Thor Central bevindt, totdat alle verplichtingen volledig worden nagekomen.
Bij onvolledige of laattijdige betaling worden alle hierdoor veroorzaakte kosten voor handelingen die de cvba nuttig oordeelde ter recuperatie op om het even welke wijze integraal verrekend aan de gebruiker, onverminderd de toepassing van de factuurvoorwaarden van de cvba, zoals geformuleerd op haar rekeningen aan de gebruikers.
Wanneer het krediet op de verplichtingen van de gebruiker naar het oordeel van de cvba buitenmatig vergroot, kan de vennootschap alle bijkomende waarborgen en betalingen eisen die zij nodig acht. Het niet naleven van deze bijkomende verplichtingen kan dezelfde sancties opleveren als vermeld in de voorgaande paragrafen van dit artikel.16. BETWISTINGEN

Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Tongeren, gebeurlijk het Vredegerecht van Genk.

 

 

VEILIGHEID PERSONEEL EN TOEGANG GEBOUW THOR CENTRAL (Bijlage 1)

1. CAMERABEWAKING

Thor Central is uitgerust met camerabewaking, conform de camerawet.
Volgens deze camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

- misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
- overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
- de orde te handhaven

2. BADGESYSTEEM

Alle permanente werknemers tewerkgesteld op Thor Central beschikken over een toegangsbadge. Deze badge is strikt persoonlijk, en mag niet worden uitgeleend.
Oneigenlijk gebruik van de badge is niet toegestaan.
Bij verlies van de toegangsbadge dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij de exploitant, die de nodige acties daaromtrent zal nemen.
Voor tijdelijke of periodieke medewerkers dient een toegangsbadge te worden aangevraagd bij de exploitant van Thor Central.

3. TOEGANG GEBOUW LEVERANCIERS & CREW EVENEMENTEN - EVENEMENTIEEL

 • leveringen / opbouw / afbouw van 08:30 tot 17:30 op weekdagen, feestdagen uitgezonderd
 • op andere tijdstippen dient steeds een toezichter aanwezig te zijn - dit dient min. 7 dagen vooraf gemeld te worden aan Thor Central, tenzij anders wordt overeengekomen                                                  
 • leveranciers / crew dienen zich steeds aan te melden aan het onthaal (op weekdagen van 08:30 tot 17:30), op andere tijdstippen bij de toezichter                                                                                        
 • tijdens leveringen / opbouw / afbouw mogen de buitendeuren niet onbemand openstaan

 
4. TOEGANG GEBOUW LEVERANCIERS GEREGISTREERD

Geregistreerde leveranciers van Thor Central beschikken permanent over een toegangsbadge. Dit zijn voornamelijk horeca leveranciers voor Thor Central, Thor Catering, Lampada en Partaasch. De exploitant van Thor Central heeft ten alle tijden alle bevoegdheden om badges te voorzien of te deactiveren.


5. AFSLUITING GEBOUW PERSONEN TEWERKGESTELD OP THOR CENTRAL

 

 • Enkel werknemers, tewerkgesteld op Thor Central hebben de bevoegdheid het gebouw volledig af te sluiten.
  Bij afsluiting dient te worden nagegaan:

  • dat er geen personen meer aanwezig zijn
  • dat alle lichten gedoofd zijn
  • dat alle buitendeuren gesloten zijn. Hiervoor dient een controle van alle buitendeuren uitgevoerd te worden
  • dat het alarm wordt aangezet
  • dat in uitzonderlijke omstandigheden eerst de exploitant op de hoogte wordt gebracht en een akkoord geeft om af te wijken van voorgaande punten


6. TOEGANG BEZOEKERS THOR CENTRAL:

Behalve de officiële openingsuren van:

 • Thor Central – onthaal
 • Lampada
 • Partaasch
 • geregistreerde evenementen bij de exploitant

mogen de toegangsdeuren NIET onbemand geopend zijn.

Uitzondering hierop kunnen van toepassing zijn, op voorwaarde dat de exploitant hierover in kennis is gesteld en zijn toestemming gegeven heeft.

Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.
Klik hier voor meer info.